مدیر فنی آزمایشگاه

سید علی حسینی سیر
تحصیلات:  دکتری کشاورزی
ایمیل:  cent_lab@basu.ac.ir
تلفن:   38380689 9881+
تلفن داخلي:  545
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند